top of page

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI,Arts and Humanities)

 • Saranlı, A. G. (2017). Okul öncesi dönemdeki erken müdahale uygulamalarına farklı bir bakış: Erken zenginleştirme, Eğitim ve Bilim. 42(190), 343-359.

 • Saranlı, A. G. ve Metin, N. (2014). SENG Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Modelinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerine Etkileri. Eğitim ve Bilim. 39(175), 1-13.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Saranlı, A. G. (2017). Üstün Potansiyelli Çok Küçük Yaştaki Çocukların Belirlenmesinde Tek Değerlendirme Yöntemi Yaklaşımının Etkililiği. Strategies for Policy in Science and Education. 25(1), 20-33.

 • Saranlı, A. G. (2017). Eş Zamanlı Olmayan Gelişimin Üstün Yetenekli Çocuklardaki Gelişimi Üzerine bir Vaka İncelemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(1), 1-20.

 • Saranlı, A. G. (2017). Türkiye’de Üstün Yetenekli Çocukların Ailelerinin Başa Çıkma Yöntemleri ve Destek Sistemleri Araştırması. Eğitim ve Gelecek, 11, 1-13.

 • Hernandez Torrano, D. ve Saranlı, A. G. (2015). Okul Çapında Zenginleştirme Modelinin Uyarlanması ve Uygulanması Süreçlerine Kültürlerarası Bir Bakış: Global Dünyada Yetenek Gelişiminin Önemi. Gifted Education International. 31(3), 257-270.

 • Gönen, M. ve Saranlı, A. G. (2014). Okul Öncesi Eğitim Ortamlarındaki İç ve Dış Hareket Alanlarının Yeterliklerinin İncelenmesi: Başkent Ankara Örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 409-419.

 • Saranlı, A. G., Haktanır, G., Çalıkoğlu, D. ve Erdem, P. (2011). İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Anasınıfı ve İlköğretim Öğretmenlerine İlişkin Düşüncelerinde Zaman İçinde Görülen Değişimler. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi. 3(6),71-91.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Saranlı, A. G., Er, S. ve Deniz, K. Z. (2017). Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Yetenekli Çocukların Dil Gelişimlerinin Analizi. Yaşadıkça Eğitim. 31(1), 1-20.

 • Deniz, K. Z. ve Saranlı, A. G. (2017). Sınıf Etkinliklerim Ölçeğinin (SEÖ) Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi (EPOD). 8(2), 169-182.

 • Koç, F. ve Saranlı, A. G. (2017). Erken Çocukluk Dönemindeki Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Türkiye’de Gerçekleştirilen Lisansüstü Çalışmaların Çok Boyutlu Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 163-183.

 • Bayhan, P. ve Saranlı, A. G. (2010). Vygotsky’nin Kuramına Dayanan Kendine Yönelik Konuşma Davranışının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve Uygulamalarda Kullanımı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(3), 819-834.

 • Saranlı, A. G. ve Metin, N. (2012). Üstün Yetenekli Çocuklarda Gözlenen Sosyal-Duygusal Sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 45 (1), 139-163.

Diğer Yayınlar

 • Saranlı, A. G. (2013). Üstün Yetenekli Çocukların Ailelerinin İhtiyaçları: Yüzeyde Görünenin Ötesine Bakabilmek. Çoluk Çocuk Dergisi. Ocak, Sayı 99.

 • Saranlı, A. G. (2012). Üstün Yetenekli Çocukların Aileleri: Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Eğitimci Dergisi, Şubat, Sayı 9.

 • Saranlı, A. G. (2011). Üstün Yetenekli Çocuğumun Akademik Başarısızlık Yaşamaması İçin Neler Yapabilirim? Yasemin Bilim/Sanat Dergisi, Yasemin Karakaya Bilim-Sanat Merkezi Yayını. Sayı 2

bottom of page