top of page

Proje Hakkında

Bu sayfada projenin temel aldığı eğitim modeli olan Okul Çapında Zenginleştirme Modeli ile ilgili kaynaklara ulaşabilirsiniz.

Proje Özeti
Tipografi

Tam adı ile Okul Çapında Zenginleştirme Modeline Dayalı Zenginleştirme Uygulamalarının İlköğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi olan projede amaç Zenginleştirme çalışmalarının uygulanabilirliğini kanıtlamak ve bu sayede yaygınlaşmasını sağlamaktır. Üç yıldan fazla süren projede ilk basamak Okul Çapında Zenginleştirme Modelinin Türk kültürüne uyarlanması olmuştur. İkinci basamakta ise bir takım uygulamalarla uygulanabilirliği incelenmiştir. 

OKUL ÇAPINDA ZENGİNLEŞTİRME MODELİ NEDİR?

Okul Çapında Zenginleştirme Modeli, Renzulli ve Reis tarafından oluşturulmuş, üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasında ve eğitimlerinde kullanılan zenginleştirmeye dayalı bir sistemdir (Renzulli ve Reis, 1997).  Modelin zenginleştirme yöntemleri günümüzde üstün yetenekli, normal gelişen ve özel gereksinimli öğrenciler için uygulanabilen yöntemlerdendir. Bu modelin temelinde yine Renzulli (1976) tarafından geliştirilen ve günümüzde yaygın şekilde kabul gören “Üçlü Halka Zeka Teorisi” bulunmaktadır. Bu teoriye göre problemlere yaratıcı çözümler üretebilme becerisi (yaratıcılık), üzerine aldığı işi başından sonuna kadar götürebilecek yüksek motivasyona sahip olma (işe bağlılık) ve ortalama veya ortalama üzerinde bir yeteneğe sahip olma (yetenek), üstün yetenekli bireylerin temel özellikleri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca tüm bu özellikler aslında tüm insanlarda geliştirilebilir durumdadır.

1RenzulliReisa092_lg_edited.jpg

Joseph S. Renzulli ve Sally M. Reis

Üçlü+Halka+Üstün+Zeka+Kuramı_edited.jpg

ÜÇLÜ HAKLA ZEKA KURAMI

Üçlü Halka Zeka Kuramında bir birey herhangi bir performans alanında ortama üstü bir yeteneğe, yaratıcılığa ve motivasyona sahipse o birey üstün davranış sergileyen yani üstün yetenekli bireydir. Bu özellikler üstün yetenekli olsun ya da olmasın bütün bireylerde potansiyel halde vardır ve uygun eğitimle geliştirilebilir düzeydedir.

ÜÇ TİPLİ ZENGİNLEŞTİRME

Okul Çapında Zenginleştirme Modeli’nin bir yöntemi olan Üç Tipli Zenginleştirme’nin (Renzulli ve Reis) I. ve II. Tipinin kullanıldığı sekiz zenginleştirme atölyesi oturumu gerçekleştirilmiştir. Tip I Zenginleştirme kısaca Genel Keşif Etkinlikleri olarak adlandırılabilir. Bu keşif etkinliklerinde amaç müfredat dışı konularda çocukların meraklarını uyandırıp keşfetmeleri için motivasyon sağlamaktır. Genellikle konuk çağırma, mini dersler, gösteriler, performanslar, filmler, ilgi alanları oluşturma, alanyazın tarama gibi öğrencilere çeşitli imkanlar sunmak amaçlanmaktadır. Kısaca Grup Eğitimi Etkinlikleri olarak tanımlanan Tip II. Zenginleştirme’de amaç kendi etkinliklerinde ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kullanma fırsatı sunmaktır. Tip II Zenginleştirme, öğrencilerin bir grup içinde bilgi ve becerilerini birlikte kullanmaları için fırsat sunmaktadır. Son olarak, Tip III Zenginleştirmede, öğrenciler gerçek hayatta karşılarına çıkabilecek gerçek problemleri bireysel ya da grup ile inceler ve çözümler üretirler.

enrichment.png
Resim1.jpg

Biyoçeşitlilik Konusunda Bir Atölye Saati - İpek Böceği İncelemesi

ZENGİNLEŞTİRME ATÖLYELERİ

Zenginleştirme Atölyeleri ders dışı bir zamanda belirli bir konu etrafında zenginleştirilmiş etkinlikle sürdürülen, Okul Çapında Zenginleştirme Modelinin bir yöntemidir. Öğrenciler ilgi alanlarına göre bir araya gelerek, konu uzmanı gibi çalışırlar ve sonucunda bir hizmet veya ürün ortaya çıkarırlar. Yetişkinler ise atölye kolaylaştırıcısı rolünde, öğrenciler için süreci ve etkinlikleri zenginleştirmek için rehber olmakla sorumludurlar. Bir atölyenin odağı sanat, edebiyat, performans, matematik, teknoloji, sosyal bilimler gibi birçok konuda olabilir. 

bottom of page